ઉપયોગી એક્સેસરીઝ

તમે તમારી મલ્ટિક્સને જે સ્ટાઇલમાં જોવા માગો એવી બનાવવા માટે આકર્ષક અને ઉપયોગી એક્સેસરીઝ, X-PortTM એક્સટેંશન્સ, ડેકલ્સ તથા એડ ઓન પેનલ્સ ઉપલબ્ધ છે. ડ્રાઇવ કરો, ઉપયોગ કરો, શણગાર કરો કે ન કરો, એ કોઈપણ રીતે બેનમુન જ લાગે છે.

હાર્ડ રીઅર કવર

જનરેટર સેટ

મ્યૂઝિક સિસ્ટમ*

X-PortTM યૂનિટ

વાહન કવર

યુટિલિટી બોક્સ

*મલ્ટિક્સ એમએક્સ માટે સ્ટાન્ડર્ડ ફિટમેન્ટના ભાગ તરીકે ઉપલબ્ધ
દર્શાવવામાં આવેલી તમામ તસવીરો વાસ્તવિક ઉતપાદનોના ચિત્રાત્મક દ્રષ્ટાંત છે.

Rotate back to portrait mode.