ಸಹಾಯವಾಣಿ

ಅರಣ್ಯಗಳ ಗುಡ್ಡಗಳು, ಗ್ರಾಮಗಳು ಅಥವಾ ನಗರಗಳು, ನಾವು 24x7 ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ, ದೂರುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಕ್ಸ್ 24x7 ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ಬಿಡಿ

ಮಲ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಗಳು

ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬದಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಮಲ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಚಾರಿ ಸೇವೆ ಸದಾ ನಿಮಗಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು 24x7 ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬೆಂಬಲ ತಂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುತ್ತದೆ.

Rotate back to portrait mode.