യൂട്ടിലിറ്റി അക്സസറീസ്

നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മൾട്ടിക്സ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുക, സൌന്ദര്യവും ഉപയോഗവും പകരുന്ന ഒരു കൂട്ടം അക്സസറികൾകും X-PortTM എക്സ്ററൻഷനുകൾക്കും ഡീകാല്സിനും ആഡ്-ഓൺ പാനലുകൾക്കുമൊപ്പം. അത് ഓടിക്കുക, ഉപയോഗിക്കുക, അലങ്കരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. രണ്ടായാലും അത് മഹത്തായി കാണപ്പെടും.

ഹർഡ് റിയർ കവർ

ജനറേറ്റർ സെറ്റ്

മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം*

X-PortTM യൂണിറ്റ്

വെഹിക്കിൾ കവർ

യൂട്ടിലിറ്റി ബോക്സ്

മൾട്ടിക്സ് MX ന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിറ്റ്മെൻറിന്റെ ഒരു ഭാഗമെന്ന നിലയിലൽ ലഭ്യം.
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇമേജുകളും യഥാർത്ഥ ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ ചിത്ര ചിത്രീകരണങ്ങളാണ്.

Rotate back to portrait mode.